Podmínky použití – Jornal Movimento

Aktualizováno 22. listopadu 2023.

A RubikTech OÜ, společnost s ručením omezeným se sídlem v Estonsku (LLC, nebo OÜ), registrovaná pod DPH EE102662223 a sídlící v Tallinnu, na adrese Keemia Street tn 4, 10616, Harju, Estonsko, vlastní a spravuje webové stránky Jornal Movimento, dostupné na adrese https://jornalmovimento.com.br/.

Jornal Movimento je správcem tohoto portálu. Když v tomto dokumentu zmiňujeme „my“, „nás“ nebo „naše“, máme na mysli výhradně Jornal Movimento. Tento portál zpřístupňuje Jornal Movimento, včetně všech informací, služeb a obsahu v něm obsažených, pod podmínkou, že uživatelé plně přijmou zde stanovené podmínky a zásady.

Jornal Movimento vyniká jako portál specializovaný na vytváření informativního obsahu a analýzy široké škály produktů a služeb (včetně aplikací, zábavy, cestování, mimo jiné) od národních a mezinárodních dodavatelů.

Zdůrazňujeme, že používání této webové stránky je podmíněno dodržováním jak zde uvedených podmínek, tak zásad ochrany osobních údajů Jornal Movimento, které jsou k dispozici na https://jornalmovimento.com.br/privacy/, v souladu s platnou legislativou.

Proto je cílem Všeobecných podmínek použití objasnit odpovědnost, povinnosti a práva všech uživatelů, kteří přistupují a/nebo používají webovou stránku Jornal Movimento, jak bude podrobně popsáno níže.

Je nezbytné, abyste si pozorně přečetli naše Podmínky použití Pokud s uvedenými podmínkami nesouhlasíte, žádáme vás, abyste nevyužívali služby nabízené Jornal Movimento.

Sekce I – Vstup do Jornal Movimento

1.1 Používáním Jornal Movimento jako uživatel souhlasíte s tím, že budete dodržovat Všeobecné podmínky používání a Zásady ochrany osobních údajů portálu.

1.2 Prohlašujete, že je vám alespoň 18 let a máte plnou právní způsobilost souhlasit s těmito Podmínkami používání ve všech právních případech při přístupu a používání Jornal Movimento.

1.3 Pokud nesplňujete výše uvedené požadavky na věk a právní způsobilost nebo jakýmkoli způsobem nesouhlasíte s Podmínkami používání, musíte se zdržet přístupu a používání služeb nabízených Jornal Movimento, jakož i jakýchkoli webových stránek a služeb souvisejících s to.

Oddíl II – Kontakt

2.1 Uživatelé mohou využít náš zákaznický servis pro objasnění, řešení problémů, podávání stížností nebo pro získání dalších informací o produktech a službách nabízených Jornal Movimento.

2.2 Aby nás uživatelé mohli kontaktovat, musí vstoupit a vyplnit formulář dostupný na adrese https://jornalmovimento.com.br/contact/.

Oddíl III – Odpovědnosti smluvních stran

3.1 Přijetí podmínek a zásad ochrany osobních údajů

Přístupem a používáním Jornal Movimento uživatel potvrzuje, že si přečetl, porozuměl a přijal podmínky stanovené v těchto podmínkách, podmínkách použití a zásadách ochrany osobních údajů.

3.2 Přesměrování na stránky třetích stran

Jornal Movimento poskytuje odkazy na externí webové stránky, které vám umožňují pronajmout si služby nebo zakoupit produkty od těchto společností. Jornal Movimento se tohoto procesu neúčastní.

3.3 Podmínky používání partnerských stránek

Při přístupu na webové stránky partnerských společností musí uživatel souhlasit s jejich příslušnými podmínkami použití a zásadami ochrany osobních údajů.

3.4 Zproštění odpovědnosti pro třetí strany

Jornal Movimento není odpovědný za podmínky, zásady nebo informace služeb a produktů třetích stran, ani za nabídky nebo dohody uzavřené s těmito společnostmi.

3.5 Digitální bezpečnost

Neneseme odpovědnost za škody způsobené viry nebo malwarem získaným při procházení internetu. Doporučuje se udržovat digitální zabezpečení aktuální.

3.6 Odmítnutí odpovědnosti

Jornal Movimento nenese odpovědnost za ztráty způsobené zneužitím webové stránky nebo událostmi vyšší moci.

3.7 Finanční postupy

Jornal Movimento nikdy nepožaduje vklady ani bankovní převody za účelem schválení finančních produktů.

3.8 Bezpečnostní komunikace

Jornal Movimento nikdy neposílá e-maily s žádostí o osobní údaje, registrace nebo obsahující spustitelné přílohy. Pokud takové e-maily obdržíte, informujte nás prosím prostřednictvím kontaktního formuláře na adrese https://jornalmovimento.com.br/contact/.

Oddíl IV – Podmínky použití a omezení

V rámci našich Podmínek služby nastavujeme přísná pravidla pro používání našich webových stránek a jejich obsahu. Je přísně zakázáno:

  1. Používejte web k nezákonným aktivitám nebo propagujte takové praktiky.
  2. Porušujte zákony nebo předpisy na jakékoli úrovni – místní, státní, federální, provinční nebo mezinárodní.
  3. Porušovat naše práva nebo práva k duševnímu vlastnictví třetí strany.
  4. Zapojte se do obtěžování, zneužívání, pomluvy, zastrašování nebo diskriminace na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národnosti nebo zdravotního postižení.
  5. Šířit nepravdivé nebo zavádějící informace.
  6. Šířit viry nebo škodlivý kód, který může ovlivnit funkčnost služby, souvisejících webových stránek nebo internetu.
  7. Shromažďovat nebo sledovat osobní údaje od třetích stran bez oprávnění.
  8. Provádějte spam, phishing, pharm, záminku, pavouk, procházení nebo škrábání.
  9. Používejte web pro obscénní nebo nemorální účely.
  10. Zasahovat nebo obcházet bezpečnostní opatření Služby nebo souvisejících webových stránek.

Vyhrazujeme si právo ukončit nebo pozastavit vaše používání našich Služeb a jakékoli související webové stránky, pokud porušíte některé z těchto omezení.

Oddíl V – Omezení odpovědnosti a záruk

Uvědomujeme si, že přístup k naší Službě nemusí být stálý, zcela bezpečný nebo bezchybný. Nezaručujeme, že výsledky získané prostřednictvím Služby budou vždy přesné nebo spolehlivé.

Služba podléhá občasným pozastavením nebo zrušením, ke kterým může dojít kdykoli bez předchozího upozornění.

Chápete a souhlasíte s tím, že používání nebo nemožnost používat službu je na vaše výhradní riziko. Služba je poskytována „tak jak je“ a „jak je dostupná“ bez záruk jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných.

Společnost Jornal Movimento, včetně jejích ředitelů, zaměstnanců a partnerů, nenese odpovědnost za žádné škody, ztráty nebo nároky vyplývající z používání Služby. To pokrývá, ale není omezeno na ušlý zisk, data nebo jiné nehmotné ztráty vyplývající z používání jakékoli služby nebo produktu Jornal Movimento.

V místech, kde není povoleno vyloučení nebo omezení odpovědnosti za nepřímé nebo náhodné škody, bude odpovědnost Jornal Movimento omezena na maximální rozsah povolený současnou legislativou.

Oddíl VI – Platnost a termín

6.1 Platnost podmínek

Všeobecné podmínky používání Jornal Movimento jsou platné po dobu neurčitou.

6.2 Lhůta pro právní nároky

Jakékoli soudní nebo správní řízení související s používáním Jornal Movimento, jak je stanoveno v těchto Všeobecných podmínkách použití nebo v Zásadách ochrany osobních údajů, musí být zahájeno maximálně do 90 dnů po události, která vedla ke vzniku nároku.

Sekce VII – Legislativa a volební fórum

7.1 Rozhodující legislativa

Tato Podmínka a Všeobecné podmínky použití spolu se Zásadami ochrany osobních údajů se řídí zákony Brazilské federativní republiky. Patří sem spolková ústava, občanský zákoník, zákoník na ochranu spotřebitele, obecný občanský rámcový zákon o internetu a obecný zákon o ochraně údajů.

7.2. Jurisdikce pro spory

K vyřešení problémů souvisejících s výkladem nebo prosazováním těchto Podmínek a Zásad ochrany osobních údajů se strany dohodly, že se podřídí výhradní jurisdikci Obchodní komory v Tallinnu, Estonsko (Rozhodčí soud Estonské obchodní a průmyslové komory). To platí pro všechny spory nebo otázky vyplývající z těchto Podmínek použití.

Oddíl VIII – Obsah a duševní vlastnictví

8.1. Práva k duševnímu vlastnictví

Obsah Jornal Movimento, který vlastní RubikTech OÜ a její partneři, je chráněn autorským právem a zákony o duševním vlastnictví. Jakákoli reprodukce, úprava, distribuce, zobrazování nebo vytváření odvozených děl bez výslovného písemného souhlasu RubikTech OÜ je zakázáno.

8.2 Omezení odpovědnosti

Jornal Movimento nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah generovaný třetími stranami, jako jsou komentáře na fórech nebo sociálních sítích. Stejně tak není odpovědná za škody, přímé nebo nepřímé, náhodné nebo následné, vyplývající z používání webových stránek.

8.3 Řízení porušení

Jornal Movimento si vyhrazuje právo odstranit obsah, který porušuje tyto podmínky, zejména ten, který je nezákonný, urážlivý nebo pomlouvačný, nebo který porušuje práva třetích stran. RubikTech OÜ má také právo uzavřít účty uživatelům, kteří tyto podmínky nerespektují.

Oddíl IX – Úprava podmínek

Jornal Movimento si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit, pozastavit nebo ukončit jakoukoli část svých služeb. Za těchto okolností Jornal Movimento nenese odpovědnost vůči uživatelům ani třetím stranám za takové změny.

Používání webových stránek Jornal Movimento představuje závazný souhlas s těmito podmínkami. Pokud se stanovenými Podmínkami nesouhlasíte, doporučujeme webové stránky nepoužívat.

Oddíl X – Kontaktní informace

Máte-li jakékoli dotazy nebo návrhy ohledně našich služeb, neváhejte kontaktovat náš tým zákaznických služeb. Jsme vám k dispozici na emailu: [email protected].