Podmínky použití

Jornal Movimento – Všeobecné podmínky použití

RubikTech OÜ, estonská společnost s ručením omezeným (LLC, také známá jako OÜ), registrovaná pod DPH EE102662223 a se sídlem v Tallinnu, na adrese Rua Keemia tn 4, 10616, Harju Estonia, je tvůrcem, vlastníkem a správcem webových stránek Jornal Movimento , jehož doménou je Jornalmovimento.com.br.

Jornal Movimento je webová stránka specializovaná na vytváření obsahu souvisejícího s finančním vzděláváním, informačními funkcemi a analýzou různých produktů/služeb (mimo jiné kreditní karty, půjčky, financování, typy investic) nabízených národními a mezinárodními finančními institucemi.

Naše Všeobecné podmínky použití jsou uživateli kdykoli k dispozici prostřednictvím adresy: https://jornalmovimento.com.br/terms.

Ustanovení Zásad ochrany osobních údajů webových stránek Jornal Movimento dostupných na adrese: https://jornalmovimento.com,br/privacy, stejně jako platná legislativa.

Proto je cílem všeobecných podmínek použití informovat o odpovědnosti, povinnostech a povinnostech každého uživatele při přístupu a/nebo používání webové stránky Jornal Movimento, jak je popsáno v níže uvedených položkách.

Stojí za zmínku, že nezasahujeme do žádného procesu, který zahrnuje analýzu a/nebo schvalování úvěru našich zákazníků nebo partnerů, takže konečné rozhodnutí o provedení obchodu, poskytnutí úvěru nebo nabídce je vždy na nich, v souladu s vlastní úvěrová a riziková kritéria a zásady.

1. PŘIJETÍ

1.1. Při přístupu k Jornal Movimento uživatel SOUHLASÍ s tím, že bude respektovat Všeobecné podmínky použití a Zásady ochrany osobních údajů společnosti Jornal Movimento.

1.2. Přístupem a/nebo používáním Jornal Movimento uživatel prohlašuje, že je mu alespoň 18 (osmnáct) let a že je plně a výslovně schopen přijmout podmínky těchto podmínek použití pro všechny právní účely.

1.3. Pokud Uživatel neodpovídá výše uvedenému popisu a/nebo nesouhlasí, byť jen částečně, s podmínkami obsaženými v těchto Podmínkách používání, neměl by přistupovat a/nebo používat služby nabízené Jornal Movimento. , jakož i jí provozované webové stránky a služby.

2. KONTAKT

2.1. Uživatel používá tuto službu k vyřešení všech svých pochybností, řešení jakýchkoli problémů a podávání stížností nebo jiných informací o produktech/službách dostupných na Jornal Movimento.

2.2. „Kontakt“ lze provést pomocí formuláře obsaženého v https://jornalmovimento.com.br/contact/

3. ODPOVĚDNOSTI STRAN

3.1. Uživatel si musí pečlivě přečíst všechna ustanovení obsažená v těchto Podmínkách používání a v Zásady ochrany osobních údajů a používáním služeb a/nebo produktů dostupných na Jornal Movimento plně souhlasíte se všemi ustanoveními a podmínkami těchto podmínek.

3.2 Jornal Movimento poskytuje odkazy a/nebo přesměrovává Uživatele na jiné webové stránky, kde může Uživatel sjednávat služby a/nebo nakupovat produkty od příslušných společností bez jakéhokoli zásahu ze strany Jornal Movimento.

3.3 Pokud je Uživatel přesměrován na webovou stránku společnosti inzerované na webu, musí si uživatel pozorně přečíst a výslovně souhlasit s podmínkami používání a zásadami ochrany osobních údajů inzerované společnosti.

3.4 Jornal Movimento nenese žádnou odpovědnost: (a) za všeobecné podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů inzerovaných společností; (b) informace o inzerovaných službách a/nebo produktech; (c) o službách a/nebo produktech případně nabízených a/nebo sjednaných od inzerovaných společností.

3.5 Jornal Movimento nenese odpovědnost za žádný virus, malware, spyware, trojský kůň nebo jakýkoli software, který může poškodit nebo změnit konfiguraci zařízení Uživatelů v důsledku procházení nebo používání internetu nebo v důsledku přenosu dat, textů, obrázků, soubory nebo audia.

3.6 Je výhradní odpovědností Uživatelů udržovat operační systém jejich zařízení aktuální a s antivirovými programy.

3.7. Jornal Movimento nenese odpovědnost za žádné ztráty nebo škody vyplývající z nepravidelného používání webových stránek Jornal Movimento a/nebo nepředvídatelných okolností a/nebo vyšší moci.

3.8 Jornal Movimento neposílá ani nepožaduje vklady nebo bankovní převody za účelem udělení nebo schválení jakéhokoli finančního produktu.

3.9 Jornal Movimento neposílá Uživatelům e-maily požadující potvrzení údajů nebo registraci se spustitelnými přílohami (například: .exe, .com, .scr, .zip, .rar přípony), ani odkazy ke stažení a Pokud nějaký obdržíte, prosím dejte nám vědět prostřednictvím samotné webové stránky pomocí kontaktního formuláře obsaženého v https://jornalmovimento.com.br/contact/.

3.10 Aniž jsou dotčena ostatní ustanovení těchto Podmínek použití, Uživatel je povinen:

(a) Při používání Jornal Movimento neporušujte žádná práva třetích stran;

(b) Nepoužívejte Jornal Movimento za účelem sledování nebo obtěžování třetích stran;

(c) neprovádět podvodné, nezákonné, nečestné nebo nevhodné činnosti při používání webových stránek Jornal Movimento; to je

(d) Respektovat podmínky stanovené v těchto Všeobecných podmínkách používání a v Zásadách ochrany osobních údajů, jakož i současnou brazilskou legislativu;

4. ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK

4.1. Všeobecné podmínky používání Jornal Movimento mohou být kdykoli a z jakéhokoli důvodu změněny, doplněny nebo nahrazeny, podle vlastního uvážení společnosti Jornal Movimento, bez předchozího upozornění nebo oznámení uživatelům.

4.2 KAŽDÁ OSOBA, KTERÁ NESOUHLASÍ S TĚMITO PODMÍNKAMI, KTERÉ JSOU POVINNÉ A ZÁVAZNÉ, SE MUSÍ ZDRŽET POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK JORNAL MOVEMENT.

5. TERMÍN A TERMÍN

5.1. Tyto Všeobecné podmínky použití budou v platnosti na dobu neurčitou a jakékoli soudní nebo správní nároky vyplývající z použití předmětu Jornal Movimento těchto Všeobecných podmínek použití nebo Zásad ochrany osobních údajů musí být podány do 90 (devadesáti) dnů od skutečnost, že byly podány.provokoval.

6. LEGISLATIVA A VOLEBNÍ FÓRUM

6.1. Tyto Všeobecné podmínky použití je třeba číst a vykládat ve spojení se Zásadami ochrany osobních údajů a oba se řídí zákony platnými v Brazilské federativní republice, zejména federální ústavou, občanským zákoníkem, kodexem ochrany spotřebitele, obecným zákonem Rámec pro Internet a obecný zákon o ochraně osobních údajů.

6.2. Všechny záležitosti týkající se výkladu, dodržování nebo jakékoli jiné otázky týkající se těchto Podmínek a Zásad ochrany osobních údajů strany výslovně souhlasí a zříkají se jakéhokoli jiného zaměření a předloží je Obchodní komoře v Tallinnu, Estonsko (Rozhodčí soud Estonské obchodní komory a Industry), k vyřešení všech pochybností nebo problémů vyplývajících z této podmínky použití.